Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH

Dolnośląskie Centrum Filmowe – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego kin należących do Dolnośląskiego Centrum Filmowego: kina DCF we Wrocławiu, PIAST w Legnicy, APOLLO w Wałbrzychu, WAWEL w Lubaniu, PIONIER w Żarach, LOT w Jeleniej Górze.

Strona internetowa Dolnośląskiego Centrum Filmowego jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, jest dostępna wg standardów WCAG 2.1:

 • strona umożliwia zmianę kontrastu,
 • strona umożliwia zmianę wielkości czcionki,
 • strona zawiera treści pisane w języku łatwym do odczytania,
 • obsługa interfejsu jest intuicyjna i łatwa do odczytania.
 • strona umożliwia automatyczne odczytanie tekstu przez odpowiednie czytniki,
 • nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę.

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest koordynator dostępności w DCF, pani Agata Ziółkowska, adres poczty elektronicznej agata.ziolkowska@dcf.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 691 279 750.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Dokonamy wszelkich starań, aby zrealizować żądanie jak najszybciej, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, DCF niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, DCF może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół kin Dolnośląskiego Centrum Filmowego dokonuje wszelkich starań aby działać zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. W przypadku barier szuka dostępu alternatywnego. W sytuacji problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest koordynator dostępności w DCF, pani Agata Ziółkowska, adres poczty elektronicznej agata.ziolkowska@dcf.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 691 279 750.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Kino DCF we Wrocławiu:
Do budynku DCF prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ulicy Piłsudskiego i wejście od strony placu Kościuszki. Do kina prowadzą szerokie drzwi, brak schodów przed wejściem. Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Tak zwane koperty parkingowe znajdują się jednak na parkingu podwórza, które kino dzieli z sąsiednimi budynkami. Osoby niepełnosprawne korzystające z tych miejsc mogą się dostać bezpośrednio do budynku DCF.

Kino PIAST w Legnicy:
Do budynku kina Piast w Legnicy prowadzą dwa wejścia: 1 główne i 1 boczne. Przed wejściem głównym są dwustopniowe schody. Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek posadowiony jest w centrum zabytkowego starego miasta w zwartej zabudowie, gdzie trudno jest znaleźć miejsce parkingowe.

Kino APOLLO w Wałbrzychu:
Do budynku kina APOLLO w Wałbrzychu prowadzi jedno wejście od ul. Armii Krajowej. Wejście znajduje się na poziomie 0. Brak schodów przed wejściem. Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek kina usytuowany jest w zwartej zabudowie i w najbliższym otoczeniu brak jest ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kino WAWEL w Lubaniu:
Do budynku kina WAWEL w Lubaniu prowadzi jedno szerokie wejście od ul. 7-mej Dywizji 15. Przed wejściem brak schodów. Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W bliskim sąsiedztwie brak jest ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kino PIONIER w Żarach:
Do budynku kina PIONIER w Żarach prowadzi jedno wejście od ul. Podchorążych 30. Przed wejściem usytuowane są czterostopniowe schody prowadzące do pierwszej części holu. Z pierwszej części holu do holu głównego (wysoki parter) prowadzą 6-stopniowe schody. Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek kina usytuowany jest w zwartej zabudowie. W najbliższym otoczeniu brak jest ogólnie dostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kino LOT w Jeleniej Górze:
Do kina Lot w Jeleniej Górze prowadzi jedno szerokie wejście. Przed wejściem jest bariera architektoniczna w postaci dwustopniowych schodów. Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu brak ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Kino DCF we Wrocławiu:
Budynek DCF jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada windę. Długie i szerokie korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się. Na poziomie 0 oraz 1 dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Kino PIAST w Legnicy:
Hol główny kina Piast w Legnicy znajduje się na parterze. Korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się. Z holu na balkon prowadzą schody. W obiekcie brak windy. Na poziomie 0 dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Kino APOLLO w Wałbrzychu:
Z holu kina prowadzi jedno wejście na salę kinową – brak barier architektonicznych. Korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się. Kino nie posiada balkonu więc nie ma potrzeby instalowania windy.

Kino WAWEL w Lubaniu:
Hol kina znajduje się na poziomie „0″. Z holu prowadzą 4 wejścia na salę kinową – brak barier architektonicznych. Z holu prowadzą schody na balkon. Korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się.

Kino PIONIER w Żarach:
Hol główny kina znajduje się na tzw. wysokim parterze Z pierwszej części holu do holu głównego prowadzą 6-stopniowe schody. Na salę kinową prowadzą 14-stopniowe szerokie schody. Kino nie posiada balkonu. Kino nie posiada windy ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Kino LOT w Jeleniej Górze:
Z holu położonego na poziomie 0 prowadzą sześciostopniowe schody do dwóch wejść na salę kinową oraz do toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Z holu na balkon prowadzą dwuprzęsłowe schody. Pierwsze przęsło o 10 stopniach, drugie o 8 stopniach.

 1. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Kino DCF we Wrocławiu:
Budynek kina DCF jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do sal kinowych zapewniają winda i podnośniki windowe. Sale posiadają miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Sala Warszawa – 6 miejsc. Sala Lwów – 3 miejsca. Sala Lalka – 3 miejsca. Sala Polonia – 3 miejsca. W budynku DCF nie ma informacji głosowych. Pętla indukcyjna powierzchniowa znajduje się w dwóch salach kinowych, kasach biletowych oraz barze. W kasach kina dostępne są również karty komunikacji, a kino zaopatrzone jest w odbiorniki do audiodeskrypcji.

Kino PIAST w Legnicy:
Budynek kina PIAST ogólnie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Kino APOLLO w Wałbrzychu:
Brak windy w obiekcie – nie jest potrzebna. Kino wyposażone jest w toalety dla osób niepełnosprawnych na poziomie 0.

Kino WAWEL w Lubaniu:
Brak windy w obiekcie – nie jest potrzebna. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Kino PIONIER w Żarach:
Budynek kina PIONIER ogólnie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Kino LOT w Jeleniej Górze:
Kino nie posiada windy ani platform dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Kino DCF we Wrocławiu, Kino PIAST w Legnicy, Kino APOLLO w Wałbrzychu, Kino WAWEL w Lubaniu, Kino PIONIER w Żarach, Kino LOT w Jeleniej Górze:

Do wszystkich kin Dolnośląskiego Centrum Filmowego i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Kino DCF we Wrocławiu, Kino PIAST w Legnicy, Kino APOLLO w Wałbrzychu, Kino WAWEL w Lubaniu, Kino PIONIER w Żarach, Kino LOT w Jeleniej Górze:
Brak tłumacza języka migowego na miejscu lub online.